ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

| 6-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 16 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.
พุฒิพัฒน์เทควันโดยิม      ธีรเดช ขวาขันธ์
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ช.พิภักษ์พงศ์ จินดารัตน์
THE VISION NACHA      ปิยะณัฐ ทองเริ่ม
พุฒิพัฒน์เทควันโดยิม      กันตภณ รักศรี
The Best Fighter TKD      จักษวัชร์ คงวัฒนาศักดิ์ชัย
สโมสรบ้านบัวทอง      ด.ช.กฤตเมธ หลุ่งเป้า
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
TAWEESILP      จิรพัส สังฆเศรณี
SUPER KICK GYM      ธนโชติ พงศ์พันธ์
เทควันโดพระประแดง      พัฒนพงษ์ ชมภูวงศ์
THE VISION NACHA      ณเอก สุขวิรัตน์
พุฒิพัฒน์เทควันโดยิม      เมธาสิทธิ์ ศรีเชื้อ
The Asian Taekwondo      พีรณัฐ จรัสวิจิตรกุล
G.T.C.Taekwondo      ด.ช.ปัณฑ์ธร พิทักษ์วงษ์
ASC Taekwondo      สิทธิภาค สายมงคล
The Best Fighter TKD      พชร แสงสำราญ
The N.P. Taekwondo      ด.ช.ชลนที ทวีค่ำคูณ
สโมสรบ้านบัวทอง      ด.ช.ธนภัทร ทองประเสริฐ
TAWEESILP      ชัยธนันท์ ขัยจำรูญพันธุ์
INTER TAEKWONDO ACADEMY      ทิพย์ธารา ศรีวิเศษ
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
TAWEESILP      รชต สุขมนต์
whitefighter      วิชชวุฒฬ นาควัชระชัยท์
เทควันโดสระบุรี      ศุภวิชญ์ รติรังสี
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ช. ศักยพล อินแพง
ASC Taekwondo      ปัณณวิชญ์ จิระโกมลลักษณ์
พุฒิพัฒน์เทควันโดยิม      กฤตภาส เมืองรื่น
The Asian Taekwondo      ณปภัทรช สังวาลย์
G.T.C.Taekwondo      ด.ช.วชิรวิทย์ ไวยพงษ์ศรี
The Best Fighter TKD      อรรถ เครือพงศ์ศักดิ์
Petchsiam Taekwondo      วชิรวิทย์ เชื้อโตหลวง
RSR      ด.ช.ภีมากร มานะนาวิกผล
The Champion      Nikolay Vereshchaka
SL Taekwondo      ด.ช.นพวิทย์ มาลัย
TigerThaiFamily      ด.ช.สพลกฤษฏ์ จรัสดำรงค์วัฒน์
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ช.ธีราทร รักสุจริต
ASC Taekwondo      สรภพ ศรีหิรัญ
RungTKD      ดช.ภูริช สุนทรวราภาส
The Rock เทควันโด      ด.ช.พีรพงศ์ นิลกุล
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
whitefighter      สิรพัฒฒ์ พิกุลแย้ม
NATTAKORN GYM      ธาวิน ขรีดาโอ๊ะ
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ช.พัชรากร แสนดวงดี
พุฒิพัฒน์เทควันโดยิม      สหรัฐ สายสมบัติ
MNPtaekwondo      พีรณัฐ สุขแท้
POP TKD      ด.ช.กวีวัธน์ สิริกุลธนาพัทธ์
P.T.K. GYM      ด.ช.อภิชาติ แซ่หวง
SUPER KICK GYM      ธีรเดช เกิดความสุข
G.T.C.Taekwondo      ด.ช.ศุภกร จิวารัตน์
เกษตรจูเนียร์      ศตคุณ ซื่อตรง
ASC Taekwondo      นาวิน ถาวร
สโมสรบ้านบัวทอง      ด.ช.กันตพัฒน์ แยบสูงเนิน
ชนะชัยยิม      นราธิป พิมพา
TAWEESILP      ภูวกร จิรพุทธิวัต
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ช.อัครัช ลีทรายมูล
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
THE VISION NACHA      เดชภพ ล้ำฤทธิ์
TigerThaiFamily      ด.ช.ดุลภณ จงกุลสถิตชัย
MNPtaekwondo      อานัด แก้วอรสาน
DTC TAEKWONDO      ด.ช.นพศิลป์ สนใจ
P.T.K. GYM      ด.ช.นิพพานชาติ ไชยปัญญา
G.T.C.Taekwondo      ด.ช.ปัณณทัต วันเจริญพันธุ์
SilpakornJunior & SoulChumthangA      ด.ช.จิรพิภัทร แก้วเกิดเถื่อน
M.J taekwondo      ด.ช ปัณณธร สว่างโรจน์
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ช.พิสิษฐ์ ทิวัตถ์วริศสกุล
THE VISION NACHA      ศุภณัฐ บุญเตี้ย
TAWEESILP      ธนกฤต จิตรขุนทด
NATTAKORN GYM      ชยังกูร เทพเรือง
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ช. อัศม์เดช ปลั่งศรีกุล
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
whitefighter      ภวัต ศุภางค์ศานต์
NATTAKORN GYM      ชวัลวรรธ ชาญนำสิน
THE VISION NACHA      ปรรณวิชญ์ เก่งเขตวิทย์
POP TKD      ด.ช.ศิลป กอบกิจวัฒนา
DTC TAEKWONDO      ด.ช.กันตภณ ใยบัว
P.T.K. GYM      ด.ช.รวิศวร์ บุญดาว
 
 
   
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนัก32 กก.ขึ้นไป
วัน@บางแค      กิตติธัช โชติประดิษฐ์
Petchsiam Taekwondo      ด.ช.ภัทรกวี จันทร์ขจร
The Asian Taekwondo      หยิ้วเยิ่ง กวอก
POP TKD      ด.ช.ณฐาภพ บุตรพรม
The Best Fighter TKD      อัครพงษ์ บุญสูง
Petchsiam Taekwondo      ภูมิพัฒน์ พุทธนรากุล
วัน@บางแค      พัชรวิศว์. ศรีเพชรธนเมธา
   
 
 
   
 
 
   
| 6-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 16 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.
TAWEESILP      จารุณิภา ยิ่งยวด
เทควันโดสระบุรี      นลินญา คำไทย
พุฒิพัฒน์เทควันโดยิม      จินต์จุฑา หลักคำ
DK TAEKWONDO TRANG      ด.ช.วิชญพงศ์ สมรูป
TAWEESILP      ประพิชญา ฉิมพิภพ
The Rock เทควันโด      ด.ญ.ปิยธิดา พิบูล
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
G.T.C.Taekwondo      ด.ญ.ปุญญิศา จิวารัตน์
พุฒิพัฒน์เทควันโดยิม      นลินนิภา จิตรเพียร
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ญ.นลินนิภา ทองรัก
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ญ. อัญญกุล ปลั่งศรีกุล
TAWEESILP      นภัสนันท์ ไชยธนสุทธิ์
 
 
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
Thong Taekwondo Team      ด.ญ.รมิดา ตั้งวัฒนาพรชัย
M.J taekwondo      ด.ญ จิรภิญญา พันฤทธิ์
NATTAKORN GYM      อารยา เห็งขุนทด
PAPEEW GYM      ชุตินธพร พึ่งเจียม
SilpakornJunior & SoulChumthangA      ด.ญ.สุกัญญา สิงห์รอด
SL Taekwondo      ภัทรภร นนธิราช
TAWEESILP      วรัณตา แสวงผล
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
whitefighter      ปาณิสรา กมล
เทควันโดสระบุรี      ณัฐภัสสร บรรลือวงศ์
THE VISION NACHA      นันทกานต์ ทองเริ่ม
POP TKD      ด.ญ.กชพร ทวีธรรม
MWS-TKD      กรณ์ภัสสร เนาวิรัตน์
Petchsiam Taekwondo      สานันท์ษิตา เกษมมณีวงศ์
The N.P. Taekwondo      ด.ญ.พริบพันดาว ราตรีโชค
สโมสรบ้านบัวทอง      ด.ญ.ณดี เสวกจินดา
M.J taekwondo      ด.ณ นันท์นภัส บุญราษี
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ญ.กมลรส คล้ายทอง
TAWEESILP      ภณิชชา บุดดีสาร
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
THE VISION NACHA      ฉันฐรัฐ บานชื่น
SUPER KICK GYM      ขนิษฐ์ชญาน์ พลเทพ
MNPtaekwondo      พิชชากร กาบทอง
POP TKD      ด.ญ.ปุณณานันท์ แทนศิริ
Petchsiam Taekwondo      พัชญ์ชิสา แย้มมา
เทควันโดสระบุรี      ปพิชญา สุรินยา
 
 
   
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก32 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 10-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
SL Taekwondo      ธนกานต์ แสงคล้อย
พุฒิพัฒน์เทควันโดยิม      ศักดิ์สิทธิ์ ขวาขันธ์
G.T.C.Taekwondo      ด.ช.พงศ์รพี จูอี้
F4F.TAEKWONDO      พงศดากร ครุฑชูชื่น
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
whitefighter      สิปปพัฒฒ์ พิกุลแย้ม
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      ธีร์ธวัช พรมหอม
พุฒิพัฒน์เทควันโดยิม      ภูมิลำเนา หลักคำ
G.T.C.Taekwondo      ด.ช.ณภัทร มณีศิลาสันต์
พันปัญญาเทควันโด ฉะเชิงเทรา      นัฐชยานันท์ ลิ้มหลาย
The Rock เทควันโด      ด.ช.วิธวิน พิบูล
 
 
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา      ฮีโร่ ศิรณัฏฐ อิโต
The Asian Taekwondo      ณนนท์ เรืองจินดา
เทควันโดสระบุรี      ศุภวิชญ์ เอี่ยมวิลัย
TAWEESILP      ตฤณ แสวงผล
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
whitefighter      พศิน กมล
เทควันโดพระประแดง      ณัฐพัชร์ เตชัสนิธินันท์
POP TKD      ด.ช.ณัฐพงษ์ แทนศิริ
MWS-TKD      กิตติภณ วริวงษ์
G.T.C.Taekwondo      ด.ช.พีรเวชน์ ธีรการย์ชัย
เกษตรจูเนียร์      ชลกฤษ วัชรรัตนพล
TigerThaiFamily      ด.ช.บุลวิชญ์ อนันตเดชอุดม
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ช.ชยานนท์ รักสุจริต
TAWEESILP      ธีรวัตร ไชยธนสุทธิ์
RSR      ด.ช.ศุภกร พุ่มไม้
whitefighter      อพินัทธ์ ประสิทธิ์พันธ์
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
MNPtaekwondo      กฤตขจร ทรัพย์แสนดี
The Rock เทควันโด      ด.ช.พีรพล เรณุมาร
NATTAKORN GYM      ชยุต จันทนา
เทควันโดสระบุรี      ธนกร หอมวัฒนา
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      ชัยณรงค์ เวสกุล
G.T.C.Taekwondo      ด.ช.เอกศักดิ์ เดชะเทศ
SilpakornJunior & SoulChumthangA      ด.ช.กฤษณ์ แก้วเกิดเถื่อน
The N.P. Taekwondo      ด.ช.นพรัตน์ ศิลปสอน
The Rock เทควันโด      ด.ช.ธราเทพ โชติศิริ
MNPtaekwondo      สิรภพ บุญเหลือ
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 40 กก.ขึ้นไป
G.T.C.Taekwondo      ด.ช.ธนกร ก้อนวิจิตร
พุฒิพัฒน์เทควันโดยิม      ชัยประภัทร อ่อนช้อย
CHOI s TAEKWONDO ชอย เทควันโด      Mr. UKKARACH VANITCHANONT
F4F.TAEKWONDO      จิรศักดิ์ ขำเล็ก
G.T.C.Taekwondo      ด.ช.ปารณัท ปรีเปรม
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ช.ภูเบศร บุตรศรีรักษ์
ASC Taekwondo      ปริณพัฒน์ จันทร์เสมา
The Champion      ฤชานนท์ สารสุวรรณ
G.T.C.Taekwondo      ด.ช.ณฐนนท์ ดำสอาด
 
 
   
 
 
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 10-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
INTER TAEKWONDO ACADEMY      พิชชาอร ปริญญาวิวัฒน์กุล
PAPEEW GYM      จิรัชญา อวยชัย
G.T.C.Taekwondo      ด.ญ.สุวพิชญ์ สิมศรีพิมพ์
SL Taekwondo      จรรยพรรณ แสงคล้อย
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
เทควันโดสระบุรี      ญาณิศา ตระมาโรย
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      ธิดารัตน์ เหมขำ
The Asian Taekwondo      เอริณ จารุวัฒนชัย
วัน@บางแค      บัณฑิตา ปิ่มแก้ว
MWS-TKD      อรวรา เพชรเลื่อน
G.T.C.Taekwondo      ด.ญ.พีรญา แพงดี
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
พุฒิพัฒน์เทควันโดยิม      ใบบุญ คุณาวุฒิ
TigerThaiFamily      ด.ญ.ชวิศา วิงเวียน
M.J taekwondo      ด.ญ ปพิชญา ไทยงามศิลป์
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ญ. ศตพร จำปาทอง
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
SL Taekwondo      พรนัชชา ทองสุข
เกษตรจูเนียร์      พรรษชล แมนมนตรี
พุฒิพัฒน์เทควันโดยิม      ณัฐณิชา นพคุณ
F4F.TAEKWONDO      เมธาวี ศิลปกันตัง
RungTKD      ดญ.กัลยกร โยสาจันทร์
 
 
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
เทควันโดพระประแดง      กัลธิมา สัทธาพงษ์
NATTAKORN GYM      โกลัญญา แซ่ตั้ง
เกษตรจูเนียร์      พริศา ลิขิตรวี
โรงเรียนลาซาล      ด.ญ.ชญาดา ชูแก้ว
   
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
SilpakornJunior & SoulChumthangA      สริญญา ศิริรัตน์
หัวอิฐเทควันโดยิม      ด.ญ.ปาณิสรา ถาวรสุข
NATTAKORN GYM      ธนกร ศาสตร์ส่องวิทย์
G.T.C.Taekwondo      ด.ญ.ณัฏฐ์นรี แพงดี
The Best Fighter TKD      แพรวนารา แสงสำราญ
SilpakornJunior & SoulChumthangA      ด.ญ.พิชชา อินทุ่ม
MWS-TKD      สิรินทร์ทร แสงทอง
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      วิชญาพร ศิริเรือง
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ญ.สุชาวลี ศรีใหม่
TAWEESILP      ข้าวหอม งามแท้
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนัก 40 กก.ขึ้นไป
G.T.C.Taekwondo      ด.ญ.นวรัตน์ จูอี้
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา      พิชชาภา ชุมชาติ
MWS-TKD      ญาณิศา ชัยพล
พันปัญญาเทควันโด ฉะเชิงเทรา      ณัฐนันท์ สุนทรประสิทธิ์
PAPEEW GYM      วิชยา สามล
F4F.TAEKWONDO      ชนัญธิดา จันทร์สิงห์
TigerThaiFamily      ด.ญ.ธนัชชา ลิ้นทอง
RungTKD      ดญ.ภควรรณ ฉิมบุตร
   
 
 
   
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-15
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
The Asian Taekwondo      วิวัศน์ ผดุงเกียรติสกุล
The Rock เทควันโด      ด.ช.บุษกร รักษาวงศ์
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
whitefighter      อธิบดี ประสิทธิ์พันธ์
RSR      ด.ช.อชิรวิชญ์ สุขการเพียร
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
The Rock เทควันโด      ด.ช.จีรพงษ์ คุณคง
MWS-TKD      มงคล ศิลาเหลือง
G.T.C.Taekwondo      ด.ช.ชัยวัฒน์ ไทยพยัคฆ์
โรงเรียนลาซาล      ด.ช.พุทฒิสรรค์ กรกิตติกุลภักดี
NATTAKORN GYM      ณัฐวัฒน์ ตั้งเวนิชเจริญสุข
 
 
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
whitefighter      นนทพัทธ์ ฟักสุวรรณ์
เทควันโดพระประแดง      อิทธิพัทธ์ โรจนคงอยู่
G.T.C.Taekwondo      ด.ช.รัศกานต์ เสรีพิพัฒน์
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 65 กก.ขึ้นไป
โรงเรียนลาซาล      ด.ช.พชร เพชรรัตน์
เทควันโดสระบุรี      ณภัทร ประดับทอง
CHOI s TAEKWONDO ชอย เทควันโด      Mr. PHUTIPONG YODDEE
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-15
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 29 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
SUPER KICK GYM      นูรีน ธรรมธวัช
PAPEEW GYM      วิภวานี ศรีสวัสดิ์
P.T.K. GYM      ด.ญ.ไพรรัมย์ภา ประกิตติกุล
MWS-TKD      ธนัญญา จันทร์ผลช่วง
TigerThaiFamily      ด.ญ.ภัททิยาพรรณ์ จงกุลสถิตชัย
 
 
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
เทควันโดพระประแดง      อินทิพร โรจนคงอยู่
Thong Taekwondo Team      ด.ญ.ณัฏฐภัทร เปรมชู
DTC TAEKWONDO      ด.ญ.ณัฐธยาน์ เจริญรัตน์
MWS-TKD      ธัมมิกา จันทร์ผลช่วง
   
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
THE VISION NACHA      ผกายพลอย พันธ์ศิลป์
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ญ. ปณิดา บัวงาม
 
 
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 61 กก. ขึ้นไป
CHOI s TAEKWONDO ชอย เทควันโด      Ms. NAHATAI POUNGKOT
The Rock เทควันโด      ด.ญ.ปรายฝน กมลเลิศ
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 16-18
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
โรงเรียนลาซาล      ด.ช.ธนกฤต สีดา
โรงเรียนลาซาล      ด.ช. ภาณุพงศ์ ภู่ระหงษ์
RSR      นายนัฐพงษ์ บุญเสนารักษ์
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 16-18
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
MWS-TKD      กฤติกา หนันเรือง
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
MWS-TKD      วาสนา กมลจิตอนุวัต
The Rock เทควันโด      นางสาวกรพินธ์ เหล็กหล่ม
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
The Asian Taekwondo      ปนัดดา หล่าชาญ
ประเภท ประชาชน ชาย | 18
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญฺิง | 18
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป