ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 16กก. ไม่เกิน 18ก.ก
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18กก. ไม่เกิน 20 ก.ก
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20กก. ไม่เกิน 23ก.ก
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23กก. ไม่เกิน 26ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 16กก. ไม่เกิน 18ก.ก
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18กก. ไม่เกิน 20 ก.ก
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20กก. ไม่เกิน 23ก.ก
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23กก. ไม่เกิน 26ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 38กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน38กก. ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 42 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 38กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน38กก. ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 42 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 35 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 43 กก. ไม่เกิน 47กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 51กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 55 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 35 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 43 กก. ไม่เกิน 47กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 51กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 55 กก.ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 กก. ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 กก. ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 กก. ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน59 กก. ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน63 กก. ไม่เกิน 68กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 68กก.ขึ้นไป