ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 14 - 16กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 16 -18กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18 +
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 14 - 16กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 16 -18กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18 +
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 16กก. ไม่เกิน 18ก.ก
CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM      ด.ช. พทรธร เกิดสว่าง
Arena Preaksa TKD GYM      ด.ช. พิชชานันท์ พรรณมาตย์
Taekwondo AREA GYM.      ด.ช. มนัสวิน คติธรรมรักษ์
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18กก. ไม่เกิน 20 ก.ก
Induk Taekwondo      ด.ช. ณคุณ ชาครโกวิทย์
The Heroes Taekwondo      ด.ช. Kanisorn Poocharoen
WST Taekwondo      ด.ช. คมศักดิ์ บุญเอื้อ
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20กก. ไม่เกิน 23ก.ก
The Heroes Taekwondo      ด.ช. Panupong Phosanthia
CHALERMWONG TAEKWONDO      ด.ช. พลภัทร ปริพิทักษ์
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ช. MR. OUSMANE DIANE
Power p      ด.ช. กิติภูมิ พรไพศาสวิจิต
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23กก. ไม่เกิน 26ก.ก.
CHALERMWONG TAEKWONDO      ด.ช.กฤติพัฒน์ ซื่อดี
WST Taekwondo      MISHKAN ONUORAH
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 ก.ก. ขึ้นไป
Power p      ด.ช. มนัสวิน ทัศบุตร
WST Taekwondo      ด.ช. จิรภัทร วัฒนสุวกุล
SKP-Nakorn Romkaow Teakwondo      ด.ช. ภูมิพริษฐ์ จตุรพิธสกุล
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 16กก. ไม่เกิน 18ก.ก
Jaran taekwondo      ด.ญ. มณิอร ถิ่นชัยใหญ่
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18กก. ไม่เกิน 20 ก.ก
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20กก. ไม่เกิน 23ก.ก
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23กก. ไม่เกิน 26ก.ก.
Martial Arts Taekwondo      ด.ญ. จิรัชญา แสงสวย
JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG      ด.ญ. ริกะ ฮากิวะระ
WST Taekwondo      ด.ญ. รัตนรัตน์ เพ็งทา
CENTRAL TAEKWONDO THAILAND      ด.ญ. LILY CHUTIKAN MORGAN
Arena Preaksa TKD GYM      ด.ญ. ธีลดา วรเจริญสิน
 
 
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก.
SATITKASETSART      ด.ช. ปฏิญญา แวววรวิทย์
เทควันโดพระประแดง      ด.ช. พัฒนพงษ์ ชมภูวงศ์
Taekwondo AREA GYM.      ด.ช.มาวิน โซ๊ะมิน
SATITKASETSART      ด.ช. กิตติเทพ คงสมบูรณ์
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
CENTRAL TAEKWONDO THAILAND      ด.ช. AUSADAWUT MALAI
Anan Taekwondo      ด.ช. ภวัต รัตนแสง
SATITKASETSART      ด.ช. เมฆภูฟ้า ฤทธิรอด
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
Jaran taekwondo      ด.ช. พชร แก้วใหญ่
DMG TAEKWONDO      ด.ช. ธนพงศ์พันธ์ จิตหมั่น
CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM      ด.ช. ธนอรรถ สาจันทึก
SinghaSiam Gym      ด.ช. กันตภณ ธัญญาสกุล
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
Martial Arts Taekwondo      ด.ช. ธีรพล ฝอยฝน
Anan Taekwondo      ด.ช. ธรรศกร อิ่มสอาด
Taekwondo AREA GYM.      ด.ช.พลภัทร เล็กใจกล้า
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
Taekwondo AREA GYM.      ด.ช. อภิภพ อาษานอก
WST Taekwondo      ด.ช. มนตราการ ยานะวงศ์
Jaran taekwondo      ด.ช. ธนภูมิ ดัดพันธ์
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
TUNNARA TAEKWONDO      ด.ช. ชิษณุพงศ์ ถ้ำบุญรัฐเศรษฐ์
WST Taekwondo      ด.ช. วงศกร ขันคำ
 
 
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
SinghaSiam Gym      ด.ช. ภูริภัทร แสงศิลา
CHALERMWONG TAEKWONDO      ด.ช. ณัฐดนัย เถื่อนเมือง
Induk Taekwondo      ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ สินติวราพันธ์
DMG TAEKWONDO      ด.ช. พีรวัส ปาเปี้ยม
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
WST Taekwondo      ด.ญ. ภคมล ขันคำ
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
WST Taekwondo      ด.ญ. สุพิชญา แจ่มจรูญ
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
PREMIER TAEKWONDO      ด.ช. ณัชพล เอี่ยมเอื้อยุทธ์
SKP-Nakorn Romkaow Teakwondo      ด.ช. นะชารี หาเรือนพุฒ
WST Taekwondo      ด.ช. ธีรเดช เถาแตง
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
SKP-Nakorn Romkaow Teakwondo      ด.ช. กฤตภาส วงเวียน
Taekwondo AREA GYM.      ด.ช. รัชชานนท์ แสงอรุณ
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
PREMIER TAEKWONDO      ด.ช. ภัทรโชค เสมา
Power p      ด.ช. ชยากร เชี่ยงเห็น
SKP-Nakorn Romkaow Teakwondo      ด.ช. อนาวิล หมัดศิริ
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
SATITKASETSART      ด.ช. ณัฐฐ์ น้อยเชี่ยวกาญจน์
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 38กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน38กก. ไม่เกิน 42 กก.
TUNNARA TAEKWONDO      ด.ช. จิระกร ภาระหันต์
WST Taekwondo      ด.ช. ณฐกร ขันคำ
 
 
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 42 กก.ขึ้นไป
CHALERMWONG TAEKWONDO      ด.ช. ธนชาต ศรีเรืองโห้
Induk Taekwondo      ด.ช. ณภัทร ชาครโกวิทย์
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
SinghaSiam Gym      ด.ญ. พรรณพัชร เจริญพรรุ่งเรือง
CHALERMWONG TAEKWONDO      ด.ญ. ธนัชชา เถื่อนเมือง
SKP-Nakorn Romkaow Teakwondo      ด.ญ. จุฑามาส เชื้อกลาง
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
SKP-Nakorn Romkaow Teakwondo      ด.ญ. สะกินา ธนาสารดิลก
CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM      ด.ญ. นิชชิตา เอี่ยมจรัส
PREMIER TAEKWONDO      ด.ญ. อรณิชชา วงศ์ธิกุล
NATTAKORN GYM      ด.ญ. โกลัญญา แซ่ตั้ง
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 38กก.
CHALERMWONG TAEKWONDO      ด.ญ. ณัฐชยา จาดบรรเทิง
Arena Preaksa TKD GYM      ด.ญ. ชุตินันท์ จันทร์ทอง
CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM      ด.ญ. อรพรรณ รอดคลองตัน
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน38กก. ไม่เกิน 42 กก.
CHALERMWONG TAEKWONDO      ด.ญ. วัลวย์วรี ไชยสุทธิ์
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 42 กก.ขึ้นไป
CHALERMWONG TAEKWONDO      ด.ญ. เมษญา จักษุกัน
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
CHALERMWONG TAEKWONDO      ด.ช. รัฐภูมิ. หนูสมจิต์
PREMIER TAEKWONDO      ด.ช. วุฒิภัทร เจริญบูรพา
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM      ด.ช. ณัฐพล คำบัว
Taekwondo AREA GYM.      ด.ช.ธนดล กระต่ายเพชร
SATITKASETSART      ด.ช. อธิธัช อดิศัยโสภณ
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
เทควันโดพระประแดง      ด.ญ. กัลธิมา สัทธาพงษ์
Induk Taekwondo      ด.ญ. พัชรกัญญ์ ราษฎรวิจิตร
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
CHALERMWONG TAEKWONDO      ด.ญ. กฤติยารัตน์ ซื่อดี
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ญ. อนัญญา บางสลัด
The Heroes Taekwondo      ด.ญ. เกวลี จิตร์นารี
Jaran taekwondo      ด.ญ. ธนัทดา ทองนาค
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
SATITKASETSART      ด.ญ. กฤติมา อากิ วันอินทร์
DMG TAEKWONDO      ด.ญ. สตรีรัตน์ ใจมอย
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
CHALERMWONG TAEKWONDO      ด.ญ. รัชนีวรรณ จิตต์ภิรมย์
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
CHALERMWONG TAEKWONDO      ด.ญ. ณัฐชา พิมโส
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ญ. อนันตญา ทวีศรี
DMG TAEKWONDO      ด.ญ. ปพิชญา คำประโคน
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 35 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 43 กก. ไม่เกิน 47กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 51กก. ไม่เกิน 55 กก.
เทควันโดพระประแดง      ด.ช. อิทธิพัทธ์ โรจนคงอยู่
SATOเทควันโด      ด.ช. ธนกฤต โกละกะ
 
 
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 55 กก.ขึ้นไป
Arena Preaksa TKD GYM      ด.ช. อนาคิน เพชรนำพงษ์
Taekwondo AREA GYM.      นาย ฐิติวัฒน์ เมฆสวัสดิ์
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 35 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43กก.
เทควันโดพระประแดง      ด.ญ. อินทิพร โรจนคงอยู่
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ญ. ปณิตา พลอยงาม
SATITKASETSART      ด.ญ. สิริณัฏฐ์ โรจนวิเชียร
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 43 กก. ไม่เกิน 47กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 51กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 55 กก.ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 กก. ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 กก. ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 กก. ไม่เกิน 73 กก.
Martial Arts Taekwondo      นาย ภูมิพัฒน์ สิมมะลา
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน59 กก. ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน63 กก. ไม่เกิน 68กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 68กก.ขึ้นไป