ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. แต่ไม่เกิน 17 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 17 กก. แต่ไม่เกิน 19 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 19 กก.
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. แต่ไม่เกิน 17 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 17 กก. แต่ไม่เกิน 19 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 19 กก.
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. ขึ้นไป
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 25 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 25 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 65 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 29 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 61 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 51 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 51 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 44 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป