ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
อนุบาลสุภัทรา      ด.ช. ปีมงคล นวลมาลา
I Taekwondo      ด.ช. อติกานต์ แสงโสดา
SR Taekwondo      ด.ช. ภูพล กันทะวงค์
P.K.GYM      ด.ช. อธิป รื่นพล
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 18 กก. ขึ้นไป
I Taekwondo      ด.ช. ธรรศ เตียสกุล
SR Taekwondo      ด.ช. ด.ช.นพรัตน์ ฉันชัยพัฒนา
M.J taekwondo      ด.ช. ชารัญชน์ภัทร คำสวัสดิ์
 
 
   
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
I Taekwondo      ด.ญ. ญานิศา ไตรรักษ์ฐาปนกุล
PTRsTaekwondo      ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ แซ่เฮ้า
 
 
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
อนุบาลสุภัทรา      ด.ญ. สุวพักตร์ ปลื้มจิตต์
อนุบาลสุภัทรา      ด.ญ. เขมิกา ตันชินวงษ์
 
 
รุ่น C | น้ำหนัก 18 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
PTRsTaekwondo      ด.ช. กุลธร ญาณะสร้อย
Danai Champ & The Best Fighter TKD      ด.ช. สิงหรัตน์ เขียวหวาน
 
 
รุ่น B | น้ำหนัก 16 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.
P.K.GYM      ด.ช. กฤตัชญ์ ภาคยธนากุล
TUNNARA TAEKWONDO      ด.ช. นรภัทร สุทธินาวิน
ยอดปฏิภาณยิม      ด.ช. นิพพิชฌน์ จรัสสัญญากุล
M.J taekwondo      ด.ช. กิตติศักดิ์ สุภาภา
NATTAKORN GYM      ด.ช. รพีภูมิ มาลายะ
LIW TAEKWONDD      ด.ช. ภัทรอนันต์ พุ่มเกษร
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 18 กก. แต่ไม่เกิน 21 กก.
KANAWAT TAEKWONDO      ด.ช. โสภณ ตติยประภา
P.K.GYM      ด.ช. ภัทรพล ธนนิธินาถกุล
PTRsTaekwondo      ด.ช. ณัฏฐ์ อังสุรัตน์โกมล
ยอดปฏิภาณยิม      ด.ช. สิรภัทร ภัทรสิริวรกุล
ไฟฟ้าbyTMB      ด.ช. พีรวิชญ์ เจียมคงอยู่
TUNNARA TAEKWONDO      ด.ช. ธนาทัช จิรรุจิรา
GmacGym      ด.ช. อภิวัฒน์ ธณากร
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ช. ศักยพล อินแพง
อนุบาลสุภัทรา      ด.ช. อัครเดช พัฒนเกียรติกุล
 
 
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
Junior Taekwondo Academy      ด.ช. สิงหา ลิ่มเฉลิมวงศ์
X.TEAM GYM ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก      ด.ช. กรวิชญ์ องศ์ทอง
ยอดปฏิภาณยิม      ด.ช. พชรกร เฉลิมชัย
KANAWAT TAEKWONDO      ด.ช. วุฒิวิทย์ โรจน์ประชานาถ
Danai Champ & The Best Fighter TKD      ด.ช. ศรัณยพงศ์ อินทร์เมือง
KANAWAT TAEKWONDO      ด.ช. ปรวิทย์ นาคะพัฒนกุล
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
GmacGym      ด.ช. ภูมิพริษฐ์ เอียดจงดี
KANAWAT TAEKWONDO      ด.ช. พิสิษฐ์ นิ่มอนุสรณ์กุล
P.K.GYM      ด.ช. ปุญญพัฒน์ ทรงงาม
อนุบาลสุภัทรา      ด.ช. แบงค์ สุมาลา
   
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ช. อัศม์เดช ปลั่งศรีสกุล
รุ่น G | น้ำหนัก 30 กก.ขึ้นไป
P.K.GYM      ด.ช. ภูบดินทร์ ก่อเสริมสุข
LIW TAEKWONDD      ด.ช. พลศรุต ปานอ่อน
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 16 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.
BWP TAEKWONDO      ด.ญ. ณัชชา ไชยบูรณ์
TUNNARA TAEKWONDO      ด.ญ. ณดารัตน์ ซ้ายกระโทก
NATTAKORN GYM      ด.ญ. ไอศิกา สุมะนัสชัย
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 18 กก. แต่ไม่เกิน 21 กก.
I Taekwondo      ด.ญ. กชมน กลาหงษ์
TUNNARA TAEKWONDO      ด.ญ. ณิชนันทน์ สุทธินาวิน
เทควันโด วัดกลางบางแก้ว      ด.ญ. ธีรนันท์ อินทร์กองทรัพย์
ยอดปฏิภาณยิม      ด.ญ. เฮรา ณะน่าน
M.J taekwondo      ด.ญ. จิรภิญญา พันฤทธิ์
CHATCHANA TKD FAMILY      ด.ญ. กันติชา พรมสมบัติ
อนุบาลสุภัทรา      ด.ญ. อัณณ์ชญาณ์ เวชจิรปกรณ์
ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง      ด.ญ. วิศัลย์ศยา สรรพสาร
   
 
 
   
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
อนุบาลสุภัทรา      ด.ญ. ชนาการณ์ ศรีวิไล
SR Taekwondo      ด.ญ. ชัญญานุช ศรีปิติวิทยา
TUNNARA TAEKWONDO      ด.ญ. กัลยานิษฐ์ ศิริจันทร์
JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG      ด.ญ. ริกะ ฮากิวะระ
M.J taekwondo      ด.ญ. นันท์นภัส บุญราษี
อนุบาลสุภัทรา      ด.ญ. ณกมล อยู่วงศ์
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
อนุบาลสุภัทรา      ด.ญ. น้ำหวาน ไชยะวงศ์
NATTAKORN GYM      ด.ญ. วริษา เทพเรือง
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ญ. ปุณณภา บุนนาค
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนัก 30 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 21 กก.
X.TEAM GYM ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก      ด.ช. ตรัย เทพยศ
CHATCHANA TKD FAMILY      ด.ช. พลกฤต ทองโคตร
ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง      ด.ช. อาชาลี อารง
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
LIW TAEKWONDD      ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร
TUNNARA TAEKWONDO      ด.ช. ภัทรชนน แพรสาหร่าย
Junior Taekwondo Academy      ด.ช. พุทธภูมิ วีรแพทยโกศล
Lion Martial Arts      ด.ช. วรท ผองขาวช่วง
NATTAKORN GYM      ด.ช. พีรวิชญ์ สุทธิโพธิ์
 
 
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
BVG      ด.ช. โตมร แทนวันดี
BWP TAEKWONDO      ด.ช. กิตติกานต์ กิจขจรไพบูลย์
โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช      ด.ช. เธียรธาวิน เจียมศิริ
Junior Taekwondo Academy      ด.ช. ภวิน แถมนามโฮง
ยอดปฏิภาณยิม      ด.ช. เอฟเว่น อิบราฮิม บรูตัน
M.J taekwondo      ด.ช. ปัณณธร สว่างโรจน์
CHATCHANA TKD FAMILY      ด.ช. อธิศ แก้วหาวงค์
MARS TEAM      ด.ช. ซันวา.ซาน
   
 
 
   
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
CHATCHANA TKD FAMILY      ด.ช. วสุ ปานหยวก
ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง      ด.ช. ศักดิพงศ์ บุญเย็น
BVG      ด.ช. พงษธร ภักดีวิบูล
M.J taekwondo      ด.ช. ศุภกฤต จรุงกิจวรากร
Danai Champ & The Best Fighter TKD      ด.ช. ธีธัช ปรีกมล
ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง      ด.ช. กรัณย์พล คงสมลาภ
NATTAKORN GYM      ด.ช. ชยังกูร เทพเรือง
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา      ด.ช. ภีมเดช พรรณรังษี
PTRsTaekwondo      ด.ช. อาศิรวาท มิสระ
 
 
รุ่น F | น้ำหนัก 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
SR Taekwondo      ด.ช. ด.ช.ธนาภรณ์ ฉันชัยพัฒนา
มาสเตอร์นุ ประชานิเวศน์      ด.ช. สัณหณัฐ วิชัย
Lion Martial Arts      ด.ช. ํYutaka Hidaka
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนัก 36 กก.ขึ้นไป
PTRsTaekwondo      ด.ช. กฤษณ์ สิงห์นำวงศ์
I Taekwondo      ด.ช. เรน มิฮาระ
โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช      ด.ช. กิตติคุณ พุฒตาล
PTRsTaekwondo      ด.ช. ลีออน มิวจอร์ค
ไฟฟ้าbyTMB      ด.ช. พัชรวิศว์ ศรีเพชรธนเมธา
โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช      ด.ช. ทินกร ทิพวัน
 
 
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 21 กก.
PTRsTaekwondo      ด.ญ. มณีกร อุ่นอดใจ
รุ่น B | น้ำหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
TKD.CENTER      ด.ญ. ธนพร เทียมคง
X.TEAM GYM ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก      ด.ญ. มณิสรา บัวแก้ว
SAMPRAN TAEKWONDO      ด.ญ. กัณณ์อลิน ลภัสเดชาวงษ์
GmacGym      ด.ญ. จีรญาดา สามิภักดิ์
TKD.CENTER      ด.ญ. กิตติมา เหลาริน
 
 
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
SR Taekwondo      ด.ญ. ณัฏฐพัชร ศรีปิติวิทยา
GmacGym      ด.ญ. ภัททิยา สุชีวธาดาพงศ์
ยอดปฏิภาณยิม      ด.ญ. ประณัยยา บุญเกิด
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
SOVIKUL      ด.ญ. สุภชา โซวิกุล
BVG      ด.ญ. ธัญธร ภักดีวิบูล
 
 
รุ่น E | น้ำหนัก 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
Danai Champ & The Best Fighter TKD      ด.ญ. ฟ้า เบลแฮม
ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง      ด.ญ. วิภาดา แซ่อื้อ
 
 
รุ่น F | น้ำหนัก 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
BWP TAEKWONDO      ด.ญ. ณิชานัน สกุลโพน
ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง      ด.ญ. ณัฐณิชา ธัญชาติธาตรี
 
 
รุ่น G | น้ำหนัก 36 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 24 กก.
ยอดปฏิภาณยิม      ด.ช. ยศวัฒน์ สมศรี
BVG      ด.ช. ภูรินท์ ภักดีมโนจิตต์
TKD.CENTER      ด.ช. ธนัยนันท์ ศรีพยัคฆ์
GmacGym      ด.ช. วิชญะ ชุ่มชื่น
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
ยอดปฏิภาณยิม      ด.ช. ชัชวาล ป้องพาล
X.TEAM GYM ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก      ด.ช. เกล้านพคุณ ขำเฟื่อง
KANAWAT TAEKWONDO      ด.ช. ศุภสิทธิ์ สังข์สวัสดิ์
SAMPRAN TAEKWONDO      ด.ช. ปฏิภาณ โพธิ์ศรี
MARS TEAM      ด.ช. ไตรวิชญ์.ใจกว้าง​
เทควันโด วัดกลางบางแก้ว      ด.ช. ฐิติวัลค์ สิลาโส
CHATCHANA TKD FAMILY      ด.ช. เทวฤทธิ์ ทองโคตร
โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช      ด.ช. ภควัต มหาหงส์
PTRsTaekwondo      ด.ช. กุนที ญาณะสร้อย
GmacGym      ด.ช. ธรณินทร์ ชัยมัดชิม
เทควันโด วัดกลางบางแก้ว      ด.ช. กรวุฒิ ลิ้นเสมา
THAIOIL ACADEMY TAEKWONDO      ด.ช. ณัฐพัชร์ เฉลิมโยธิน
รุ่น C | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
X.TEAM GYM ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก      ด.ช. ฤทธิพร ริตา
โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช      ด.ช. ธนกฤติ โตหัวป่า
TKD.CENTER      ด.ช. อภิชัย อภิรติชน
Danai Champ & The Best Fighter TKD      ด.ช. เตชิต ทิพยเสนา
Lion Martial Arts      ด.ช. ภาคิน ศิริเขต
 
 
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
I Taekwondo      ด.ช. คั่น มิฮาระ
CHATCHANA TKD FAMILY      ด.ช. รัชชานนท์ พรมวัง
ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง      ด.ช. มีพลัง เสงียมงาม
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
KANAWAT TAEKWONDO      ด.ช. พิศิษฐ์ นิ่มอนุสรณ์กุล
SOVIKUL      ด.ช. ถิรวัฒน์ โซวิกุล
P.K.GYM      ด.ช. พิพัฒน์พล สิทธิชัยนนท์
ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง      ด.ช. ชาคริต ตัน
   
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
I Taekwondo      ด.ช. เสฎฐพันธ์ แสงโสดา
โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช      ด.ช. ณภัทร หอมชื่น
CHATCHANA TKD FAMILY      ด.ช. ธนาวุฒิ สุขโล้
มาสเตอร์นุ ประชานิเวศน์      ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ขันตี
   
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนัก 43 กก. ขึ้นไป
BWP TAEKWONDO      ด.ช. วริทธ์ธร นุ่มปั้น
KANAWAT TAEKWONDO      ด.ช. วชิรวิชญ์ กาญจนกฤต
Danai Champ & The Best Fighter TKD      ด.ช. ปรีชาศักดิ์ สุขโต
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 24 กก.
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ญ. ศตพร จำปาทอง
รุ่น B | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
Danai Champ & The Best Fighter TKD      ด.ญ. นันทิกา สีดอกพุด
TKD.CENTER      ด.ญ. ปุณยภรณ์ สว่างกล้า
Danai Champ & The Best Fighter TKD      ด.ญ. มณีรัตน์ ใสกระจ่าง
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
P.K.GYM      ด.ญ. เนตรชนก ภาคยธนากุล
BWP TAEKWONDO      ด.ญ. ปวริศา ลีนะวงศ์อนันต์
เทควันโด วัดกลางบางแก้ว      ด.ญ. ฐิติมา อภินันทน์
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
SAMPRAN TAEKWONDO      ด.ญ. ชดาภา ศุภกุลเอกวัฒนา
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ญ. ปาริฉัตร รู้วิชา
เทควันโด วัดกลางบางแก้ว      ด.ญ. กัญญาพัชร ฉิมพลี
NATTAKORN GYM      ด.ญ. โกลัญญา แซ่ตั้ง
เทควันโด วัดกลางบางแก้ว      ด.ญ. ปุณยนุช วรรณฤมล
 
 
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
SAMPRAN TAEKWONDO      ด.ญ ธีรดา ทองอยู่
รุ่น G | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 43 กก. ขึ้นไป
P.K.GYM      ด.ญ. อัญญรัตน์ เพ็ชร์อินทร์
มาสเตอร์นุ ประชานิเวศน์      ด.ญ. ศีตลา ทิมประดับ
CHATCHANA TKD FAMILY      ด.ญ. อรณิชชา ส่งเสริม
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 28 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
Danai Champ & The Best Fighter TKD      ด.ช. วัฒนา เบลแฮม
รุ่น D | น้ำหนัก 34 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
P.K.GYM      ด.ช. ภูริภัทร ฤทธิ์ค่อม
P.K.GYM      ด.ช. ณภัทร ธนนิธินาถกุล
Danai Champ & The Best Fighter TKD      ด.ช. สุวพัชร กี่บุตร
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ช. ปวริศ ปิวรบุตร
รุ่น F | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 49 กก. ขึ้นไป
โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช      ด.ช. บัณฑิต กองพลพรหม
มาสเตอร์นุ ประชานิเวศน์      ด.ช. ทัพพสาร ทิมประดับ
เทควันโด วัดกลางบางแก้ว      ด.ช. กันตภณ ลิ้นเสมา
CHATCHANA TKD FAMILY      ด.ช. ชยพล ภูศรี
มาสเตอร์นุ ประชานิเวศน์      ด.ช. ศักย์สรณ์ สงวนศักดิ์
 
 
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 28 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 34 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
PTRsTaekwondo      ด.ญ. ศิรินทรา โยชนัง
THAIOIL ACADEMY TAEKWONDO      ด.ญ. ปภานัน ชอบสะอาด
SAMPRAN TAEKWONDO      ด.ญ. ณฐภัทร หาพุทธา
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
P.K.GYM      ด.ญ. อัญชสา แก้วกระแสสินทร์
P.K.GYM      ด.ญ. นัฐสุภา บุญนฤธี
PTRsTaekwondo      ด.ญ. ปรียาภา แก้วดวงจิตร์
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนัก 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 49 กก ขึ้นไป
P.K.GYM      ด.ญ. ธนพร มั่งบุญชัง
Danai Champ & The Best Fighter TKD      ด.ญ. ภัทรวดี พวกคง
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 37 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
TUNNARA TAEKWONDO      ด.ช. ภัทรดนัย แพรสาหร่าย
THAIOIL ACADEMY TAEKWONDO      ด.ช. พุฒิพงศ์ เฉลิมโยธิน
 
 
รุ่น D | น้ำหนัก 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
KK.TAEKWONDO      ด.ช. สหรัฐ ไวย์ลิกรี
Danai Champ & The Best Fighter TKD      ด.ช. บุญวัตร หิรัญโรจน์
 
 
รุ่น F | น้ำหนัก 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
I Taekwondo      ด.ช. บัญญพนต์ ศรีฉันทะมิตร
Danai Champ & The Best Fighter TKD      ด.ช. เอกวัชร ปรีกมล
 
 
รุ่น G | น้ำหนัก 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
มาสเตอร์นุ ประชานิเวศน์      ด.ช. ณฐพัฒน์ ชนะรัชชรักษ์
LIW TAEKWONDD      ด.ช. มนพล ปรีชาธีรศาสตร์
 
 
รุ่น H | น้ำหนัก 56 กก.แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 59 กก. ขึ้นไป
รุ่น I | น้ำหนัก 59 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 37 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
TKD.CENTER      ด.ญ. สุภาพร เหลาริน
ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา      ด.ญ. วาสิตา โพธิ์ไทร
 
 
รุ่น D | น้ำหนัก 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ไฟฟ้าbyTMB      ด.ญ. ปัณณ์ ศรชัยไพศาล
Danai Champ & The Best Fighter TKD      ด.ญ. นันท์นภัส สุมานันท์
 
 
รุ่น F | น้ำหนัก 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง      ด.ญ. บัณฑิตา พุทมา
รุ่น H | น้ำหนัก 56 กก.แต่ไม่เกิน 59 กก.
BWP TAEKWONDO      ด.ญ. ปุณยนุช เขมสันติพงศ์
ไฟฟ้าbyTMB      ด.ญ. ทองนิสา มาทอง
 
 
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น J | น้ำหนัก 78 กก. ขึ้นไป
M.J taekwondo      นาย ปรณัฐ จันทร์ประเสริฐ
มาสเตอร์นุ ประชานิเวศน์      นาย ชยางกูร ทรงประวัติ
I Taekwondo      นาย รฐวรรธน์ ศรียันต์
KK.TAEKWONDO      นาย อินทรา ไวย์ลิกรี
Danai Champ & The Best Fighter TKD      นาย ศุภวิชญ์ เกิดวัฒนา
 
 
 
 
   
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง      นางสาว ศุภรัตน์ ศิริอุบล
รุ่น I | น้ำหนัก 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น J | น้ำหนัก 68 กก. ขึ้นไป