ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 18 กก. ขึ้นไป
Central Taekwondo Thailand เซ็นทรัล เทควันโด ไทยแลนด์      ด.ช. TODYOD AUSAHA
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 18 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 16 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 18 กก. แต่ไม่เกิน 21 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 30 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 16 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 18 กก. แต่ไม่เกิน 21 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
SR Taekwondo      ด.ญ. ชัญญานุช ศรีปิติวิทยา
รุ่น E | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 30 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 21 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 36 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 21 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
SR Taekwondo      ด.ญ. ณัฏฐพัชร ศรีปิติวิทยา
รุ่น D | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 36 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 24 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 43 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 24 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 43 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 28 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 34 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 49 กก. ขึ้นไป
รุ่น I | น้ำหนัก 49 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 28 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 34 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 37 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 56 กก.แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 59 กก. ขึ้นไป
รุ่น I | น้ำหนัก 59 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 37 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 56 กก.แต่ไม่เกิน 59 กก.
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
Central Taekwondo Thailand เซ็นทรัล เทควันโด ไทยแลนด์      นาย NARADON YOOPROM
รุ่น G | น้ำหนัก 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น J | น้ำหนัก 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น J | น้ำหนัก 68 กก. ขึ้นไป