ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ช. ณัฐชนนท์ ปานทุ่ม
รุ่น B | น้ำหนัก 15 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 18 กก. แต่ไม่เกิน 21 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 24กก. ขึ้นไป
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 15 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 18 กก. แต่ไม่เกิน 21 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 24กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ช. จอมทัพ ชุ่มหมื่นไวย
รุ่น B | น้ำหนัก 18 กก. แต่ไม่เกิน 21กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
bcc taekwondo      ด.ช.หัสดิน โอคามุระ กำรัตน์
รุ่น F | น้ำหนัก 30 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 18 กก. แต่ไม่เกิน 21กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 30 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 20 กก. แต่ไม่เกิน 23 กก.
NATTAKORN GYM      ด.ช. ชกฤต สาครสินธุ์
SUKSAWAT TKD      ด.ช. สิทธิพงษ์ ผอมสระน้อย
Sakhon.Jr(อนุบาลบ้านแพ้ว)      ด.ช. ธาวิน โสวจันทร
bcc taekwondo      ด.ช. ภูเบศ ภูติวาณิชย์
TUNNARA @อนุบาลสุพัชชา      ด.ช. กัญจน์ อยู่เจริญ
NATTAKORN GYM      ด.ช. ธาวิน ขรีดาโอ๊ะ
bcc taekwondo      ด.ช. ปารมี เหิงสี่ลิม
Sakhon.Jr(อนุบาลบ้านแพ้ว)      ด.ช. จรงณ์ศักดิ์ โสรัจจะ
   
 
 
   
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 23 กก. แต่ไม่เกิน 26กก.
Sakhon.Jr(อนุบาลบ้านแพ้ว)      ด.ช. ปฐมพงค์ จิวสุวรรณ
bcc taekwondo      ด.ช. สุกฤษฎิ์ หงส์พร้อมญาติ
TUNNARA @อนุบาลสุพัชชา      ด.ช. กรวัชร์ อยู่เจริญ
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 26กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
BVG      ด.ช. ภาสวร พื้นบาด
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ช. ติณณภพ นิตยอภัย
 
 
รุ่น E | น้ำหนัก 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
bcc taekwondo      ด.ช. ศุภรุจ ฉัตรสกุลชัย
NATTAKORN GYM      ด.ช. กิตติศักดิ์ ควรชม
 
 
รุ่น F | น้ำหนัก 32 กก. ขึ้นไป
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ช. ตุลย์จักร์ ชัชเมธานนท์
วัน@บางแค      ด.ช. กิตติธัช โชติประดิษฐ
KK.TAEKWONDO      ด.ช. จิรศักดิ์ ขำเล็ก
TUNNARA @อนุบาลสุพัชชา      ด.ช. ชิษณุพงศ์ ถ้ำบุญรัฐเศรฐ์
bcc taekwondo      ด.ช. สุพศิน หงส์พร้อมญาติ
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา      ด.ช. ณัฐพัชร์ คงภูรินาถ
DMG TAEKWONDO      ด.ช. ฐปนัท ธรรมมานอก
   
 
 
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 20 กก. แต่ไม่เกิน 23 กก.
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ญ. ธัญทิพย์ จิตสว่าง
Sakhon.Jr(อนุบาลบ้านแพ้ว)      ด.ญ. ธนภรณ์ โฉมวัฒนะชัย
 
 
รุ่น C | น้ำหนัก 23 กก. แต่ไม่เกิน 26กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 26กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 32 กก. ขึ้นไป
Sakhon.Jr(อนุบาลบ้านแพ้ว)      ด.ญ. กัลยากร อริยะดิบ
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 24 กก.
SUKSAWAT TKD      ด.ช. คชาธาร แก่นนอก
BVG      ด.ช. ภูรินท์ ภักดีมโนจิตต์
 
 
รุ่น B | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
KK.TAEKWONDO      ด.ช.พงศดากร ครุฑชูชื่น
bcc taekwondo      ด.ช. ภูริวัจน์ พัฒน์จิระชญา
NATTAKORN GYM      ด.ช. กชกร หลักคงคา
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
bcc taekwondo      ด.ช. กฤติธี นรนาถตระกูล
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ช. อุกกฤษ วงทองอนุรักษ์
Sakhon.Jr(อนุบาลบ้านแพ้ว)      ด.ช. กฤตภัทร พัวพิรุณ
bcc taekwondo      ด.ช. ชร จารุพงศ์โสภน
NATTAKORN GYM      ด.ช. พีรวุฒิ อุ่นเรียน
 
 
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 36 กก. แต่ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 39 กก. ขึ้นไป
วัน@บางแค      ด.ช. วีรวิชญ์ เกียรติภัทรนันท์
bcc taekwondo      ด.ช. ภูปกรณ์ เม่าทอง
SUKSAWAT TKD      ด.ช. วรวิทย์ แจ่มจิตร
Sakhon.Jr(อนุบาลบ้านแพ้ว)      ด.ช. ระพีพัฒน์ นึกรัมย์
bcc taekwondo      ด.ช. ศุภกฤฑ คงศิริวัฒนกุล
DMG TAEKWONDO      ด.ช. ภูริณัฐ ยั่งยืน
 
 
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 24 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
KK.TAEKWONDO      ด.ญ. เมธาวี ศิลปกันตัง
Sakhon.Jr(อนุบาลบ้านแพ้ว)      ด.ญ. มนัสพร ครรชิดชัยวาน
 
 
รุ่น C | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 36 กก. แต่ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 39 กก. ขึ้นไป
KK.TAEKWONDO      ด.ญ. ชนัญธิดา จันทร์สิงห์
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 28 กก.
SUKSAWAT TKD      ด.ช. ศุภมงคล เนตรหาญ
Sakhon.Jr(อนุบาลบ้านแพ้ว)      ด.ช. กฤตกานต์ พัวพิรุณ
 
 
รุ่น B | น้ำหนัก 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
SUKSAWAT TKD      ด.ช. คฑาเทพ แก่นนอก
Sakhon.Jr(อนุบาลบ้านแพ้ว)      ด.ช. ชยุต แสงแจ่ม
 
 
รุ่น D | น้ำหนัก 34 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
SUKSAWAT TKD      ด.ช. ปริญญา แซ่ก๊วย
NATTAKORN GYM      ด.ช. ณัฐวัฒน์ ตั้งเวนิชเจริญสุข
 
 
รุ่น F | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 46 กก. ขึ้นไป
SUKSAWAT TKD      ด.ช. ปุณภณ ฉันทวศินกุล
bcc taekwondo      ด.ช. สุทิวัส นาคใจเสือ
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 28 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
Sakhon.Jr(อนุบาลบ้านแพ้ว)      ด.ญ. อนงนาถ คลังหิรัญ
รุ่น D | น้ำหนัก 34 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
Sakhon.Jr(อนุบาลบ้านแพ้ว)      ด.ญ. มัทนี สมบูรณ์พร
bcc taekwondo      ด.ญ. จินต์จุฑา โพธิ์กลิ่น
 
 
รุ่น E | น้ำหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
BVG      ด.ญ. ศศิวิมล อ่อนพุทธา
รุ่น G | น้ำหนัก 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 46 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 37 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
SUKSAWAT TKD      ด.ช. พลวัฒน์ ยางไธสง
รุ่น E | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ช. นราณัฐ สีอ่อน
รุ่น H | น้ำหนัก 55 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 37 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
SUKSAWAT TKD      ด.ญ. มนัสนันท์ กอสนาน
รุ่น D | น้ำหนัก 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 55 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 60 กก. แต่ไม่เกิน 63กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 63 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 66 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.
รุ่น J | น้ำหนัก 69 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 42 กก. แต่ไม่เกิน 45กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
SUKSAWAT TKD      นางสาว แสงอรุณ แซ่ก๊วย
รุ่น E | น้ำหนัก 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 54 กก แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 60 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 63 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก.
รุ่น J | น้ำหนัก 66 กก. ขึ้นไป