ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG      ด.ช. ณัฐภัทร หลากจิตร
ไพรัตน์ยิม      ด.ช. ชาญณรงค์ บุตรวงษ์
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
พัชระยิม      ด.ญ. อินทิรา ศรีจันทึก
SPORT CENTER      ด.ญ. ณัฎฐนรี ณ พัทลุง
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
SPORT CENTER      ด.ญ. ศวรรยา ฟองเจริญ
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก
เทควันโดพระประแดง      ด.ช. พัฒนพงษ์ ชุมภูวงศ์
Gold Taekwondo      ด.ช. ณัฏฐ์ธีร สุริยะวงศ์(รร.เกวลินวิทยา)
JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG      ด.ช. เธียรรัตน์ พูนสิริเศรษฐ์
THE EMPEROR SUPHANBURI      ด.ช. กันตภูมิ หวังดี
พัชระยิม      ด.ช. ฐิณภูชิชย์ นองเจริญ
SPORT CENTER      ด.ช. สิริกร พัวรักษา
 
 
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
POP TKD      ด.ช. ปราณ เภตรา
Gmac Gym      ด.ช. ธรณินทร์ ชัยมัดชิม
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
POP TKD      ด.ช. ภัทรภณ แพทย์ประเสริฐ
JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG      ด.ช. คุณภัทร หอมชื่นชม
Gmac Gym      ด.ช. ภูเบศภ์ กีรติภ์เกษม
SPORT CENTER      ด.ช. ฮะมีส วิประสิทธิ์
เทควันโดพระประแดง      ด.ช. อัคราช แก้วเบ้า
JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG      ด.ช. ณัชบถ อุดมศรี
POP TKD      ด.ช. กวีวัธน์ สิริกุลธนาพัทธ์
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG      ด.ช. ภูริพัฒน์ ตรุษะ
SSS TAEKWONDO      ด.ช. พัสกร บุญมาเลิศ
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
POP TKD      ด.ช. ณฐาภพ บุตรพรม
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
SPORT CENTER      ด.ช. ยูรายุ พัวรักษา
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
Gmac Gym      ด.ญ. นภสร ไกรวาส
SPORT CENTER      ด.ญ. นันท์นภัส เจตนะศิลปิน
X.TEAM GYM ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก      ด.ญ. ณัฏฐ์ณภัทร บุญเลิศ
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
Gmac Gym      ด.ญ. จีรญาดา สามิภักดิ์
ไพรัตน์ยิม      ด.ญ. พิมพ์ธิดา จิตต์ปลื้ม
Gmac Gym      ด.ญ. ภัททิยา สุชีวธาดาพงษ์
Taekwondo AREA GYM      ด.ญ. พาลิน มงคลสุเมธา
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
Gold Taekwondo      ด.ช. ปรมินทร์ เพ็งวิชัย(รร.รัตนโกสิน๙)
พัชระยิม      ด.ช. ภูดิศ ปริวิทธางกูร
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
junbi taekwondo studio      ด.ช. อริยไชย เพ็ญประเสริฐสิทธิ์
SPORT CENTER      ด.ช. วศินทร์ หัตถกรรม
Taekwondo AREA GYM      ด.ช. รัชชานนท์ แสงอรุณ
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
POP TKD      ด.ช. ปุณณ์ เภตรา
Taekwondo AREA GYM      ด.ช. พลภัทร เล็กใจกล้า
Gmac Gym      ด.ช. วิชญะ ชุ่มชื่น
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
junbi taekwondo studio      ด.ช. ชวรินทร์ เรืองปัญญาทิพย์
เทควันโดพระประแดง      ด.ช. ณัฐพัชร์ เตชัสนิธินันท์
พัชระยิม      ด.ช. ทีปกร คนเพียร
Taekwondo AREA GYM      ด.ช. ศุภกร สุขน้อย
SPORT CENTER      ด.ช. วรภัทร อิ่มโสภณ
 
 
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
Arena Preaksa Gym      ด.ช. นาคร บุญมี
Premier taekwondo      ด.ช. กิตติภพ ภิญโญ
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
POP TKD      ด.ญ. เขมวีร์ สิทธิชัยเนตร
SPORT CENTER      ด.ญ. ปุญยวีร์ อ่อนละออ
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
Premier taekwondo      ด.ญ. สิริยากร ปั้นโหมด
SPORT CENTER      ด.ญ. ปุณยนุช สังข์แก้ว
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
POP TKD      ด.ญ. เขมวาร์ สิทธิชัยเนตร
Gmac Gym      ด.ญ. อิสรีย์ สมพรพัฒนา
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต      ด.ญ. ภาราดา เหลืองแดง
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 25 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
SATO TAEKWONDO      ด.ช. ไกรวิชญ์ ติณราช
SSS TAEKWONDO      ด.ช. ณัฐภูมิ ชื่นชม
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก.
Premier taekwondo      ด.ช. วุฒิภัทร เจริญบูรพา
CK TAEKWONDO      ด.ช. พลภัทร ทองรอด
พัชระยิม      ด.ช. ภูเดชา นองเจริญ
Premier taekwondo      ด.ช. ภีมภูเมศร์ พุฒิเดชา
CK TAEKWONDO      ด.ช. อัครัช กลอยเดช
 
 
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
เทควันโดพระประแดง      ด.ช. พิพัฒน์ วิสัยเพียร
พัชระยิม      ด.ช. ล้ำเลิศ คนเพียร
SPORT CENTER      ด.ช. พิธิวัฒน์ อ้อกลาง
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 25 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต      ด.ญ. บุษกร พาพลงาม
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
เทควันโดพระประแดง      ด.ญ. อินทิพร โรจนคงอยู่
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
SPORT CENTER      ด.ญ. ณัฐฐิกา ภูริกุลทอง
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต      ด.ช. ดักกราส สรัล เบอร์เรลล์
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต      ด.ช. พนาสวรรค์ ยงนรเศรษฐกุล
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 65 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 29 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
SATO TAEKWONDO      ด.ญ. วริศรา ชมจันทร์
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 61 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
Gmac Gym      นาย อภิชาติ จินพละ
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
CK TAEKWONDO      นางสาว นันทชาณา กลอยเดช
Taekwondo AREA GYM      นางสาว บุญฑิกา สมพลมา
 
 
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป