ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
TAWEESILP ROMPO      ด.ช. ด.ช. มนัสวิน มานพ
The N.P. & TU Junior      ด.ช. กันตวัฒน์ วิชชุคม
Tiger Thai Pathumthani      ด.ช. ปรเมธ หามนตรี
ALL STAR B      ด.ช. ปิยะณัฐ ทองเริ่ม
Suntzu Taekwondo(ซุนวู เทควันโด)      ด.ช. กรภัทร สุขจันทร์
รวมใจเทควันโด      ด.ช. วชิรวิทย์ โสภาเถน
 
 
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
Suntzu Taekwondo(ซุนวู เทควันโด)      ด.ช. ปราณ ยูรประถม
The N.P. & TU Junior      ด.ช. ภาคิณ สุวรรณน้อย
TAWEESILP ROMPO      ด.ช. ณัฎกิตติ์ จงศรีวัฒนาพร
ALL STAR A      ด.ช. พีรณัฐ อัศนีวุฒิกร
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. ขึ้นไป
ALL STAR A      ด.ช. พสิษฐ์ ตั้งประจักษ์ภักดี
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
marut.TKD.      ด.ญ. ณัฐนันท์ พีระทิพยมงคล
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
The N.P. & TU Junior      ด.ญ. รวิสุดา กาวรรณ์
OYP OLYMPIC      ด.ช. แทนคุณ บุญมารักษ์
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก
ChampTKD      ด.ช. สิงหรัตน์ เขียวหวาน
SANTA GYM      ด.ช. จิรพัส สังฆเศรณี
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
ChampTKD      ด.ช. นรเศรษฐ์ เจริญพันธุ์
The N.P. & TU Junior      ด.ช. พฤฒินันท์ จันทร์คำเรือง
รวมใจเทควันโด      ด.ช. ณัฐวุฒิ ตลับทอง
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
Suntzu Taekwondo(ซุนวู เทควันโด)      ด.ช. ติณณภพ ชัยยา
OYP OLYMPIC      ด.ช. กรวิชญ์ ล้ำสมบัติ
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
The N.P. & TU Junior      ด.ช. ธนชาต เลิศสมบัติ
ALL STAR B      ด.ช. เดชภพ ล้ำฤทธิ์
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
ChampTKD      ด.ช. ธีธัช ปรีกมล
X.TEAM GYM ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก      ด.ช. ปิติภัทร อดทน
ALL STAR B      ด.ช. ศุภณัฐ บุญเตี้ย
Suntzu Taekwondo(ซุนวู เทควันโด)      ด.ช. ชินดนัย อุดมกัน
   
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
X.TEAM GYM ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก      ด.ช. กรปวีณ์ โชติจารุมณีวงศ์
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
The N.P. & TU Junior      ด.ช. มรรษกร เหลืองมงคลกุล
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก
ค่ายอดิศร เทควันโด      ด.ญ. อันดา จอนมี
TAWEESILP ROMPO      ด.ญ. โชติมณี เดชาโชติสิน
marut.TKD.      ด.ญ. นุชจรีย์ จิรเธียรชัย
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
ALL STAR A      ด.ญ. เกล้าฤมล มุ่งอ้อมกลาง
รวมใจเทควันโด      ด.ญ. พชรพรรณ สาราณียะพงษ์
ALL STAR B      ด.ญ. นันทกานต์ ทองเริ่ม
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
ค่ายอดิศร เทควันโด      ด.ญ. ภคมน นิธิบวรธาดา
The N.P. & TU Junior      ด.ญ. อรอมล โพธิ์เสถียร
ALL STAR A      ด.ญ. เกล้าฤดี มุ่งอ้อมกลาง
รวมใจเทควันโด      ด.ญ. ลักษิกา นิยมไทย
   
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
รวมใจเทควันโด      ด.ช. ศุภวิชญฺ์ ถาวร
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
OYP OLYMPIC      ด.ช. จิตเจริญ เย็นแจ่ม
ค่ายอดิศร เทควันโด      ด.ช. อนพัช แสงก่ำ
ALL STAR B      ด.ช. พัฒนายุ อินทรสวัสดิ์
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
ALL STAR A      ด.ช. วัชรชัย เชาว์เชิงกล้า
ALL STAR A      ด.ช. อภิสิทธิ์ งามสง่า
TAWEESILP ROMPO      ด.ช. ก้องภพ กาฬสิงห์
OYP OLYMPIC      ด.ช. ศุภกร ภู่สุนทรธรรม
NATTAKORN - DMG TAEKWONDO      ด.ช. ณพธีร์ ยืนชีวิต
 
 
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
ALL STAR A      ด.ช. ตรัยคุณ เอี่ยมท้วม
OYP OLYMPIC      ด.ช. นนท์ปวิธ บูชาชนก
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
TAWEESILP ROMPO      ด.ช. ภัทรพล ทวีรัตน์
Tiger Thai Pathumthani      ด.ช. ชัยภัทร ชูนามชัย
Suntzu Taekwondo(ซุนวู เทควันโด)      ด.ช. ด.ช. กฤตนัย เป็งราชรอง
OYP OLYMPIC      ด.ช. อาเด้น อันนันหนับ
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
SANTA GYM      ด.ญ. สรวีย์ ธงชัย
X.TEAM GYM ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก      ด.ญ. ณัฐพร พลคำมาก
OYP OLYMPIC      ด.ญ. ธัญวีร์ วรชาติ
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
X.TEAM GYM ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก      ด.ญ. ขวัญจิรา บุญอิ่ม
ALL STAR A      ด.ญ. กัญญาวี เชาว์เชิงกล้า
DN TAEKWONDO      ด.ญ. บุณยานุช แซ่ซิ้ม
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
TAWEESILP ROMPO      ด.ญ. วรรณศิริ ชูช่วย
ALL STAR B      ด.ญ. พลอยประภัสณ์ พันธ์ศิลป์
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 25 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
TAWEESILP ROMPO      ด.ช. ศุภณัฐ แตงประดิษฐ์
รวมใจเทควันโด      ด.ช. ศุภฤกษ์ รอดภัย
ALL STAR B      ด.ช. สินชัย ประกฤติมงคล
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
TAWEESILP ROMPO      ด.ช. ภูริพัฒน์ จงศรีวัฒนาพร
ค่ายอดิศร เทควันโด      ด.ช. ทักษ์ดนัย พลสาร
marut.TKD.      ด.ช. อริย์ธัช พันธุ์สระน้อย
OYP OLYMPIC      ด.ช. ภาสกร เปาะทอง
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 25 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
Tiger Thai Pathumthani      ด.ญ. ชลธิชา กะมุทา
OYP OLYMPIC      ด.ญ. เขมจิรา ล้ำสมบัติ
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
ChampTKD      ด.ญ. โมนิก้า นาฮาฟ
TAWEESILP ROMPO      ด.ญ. ปพิชญา จงศรีวัฒนาพร
ALL STAR A      ด.ญ. ชนกนันท์ ฝากไธสงค์
OYP OLYMPIC      ด.ญ. ธันย์สิตา เฉลิมโชควัฒนกูล
ALL STAR B      ด.ญ. ผกายพลอย พันธ์ศิลป์
 
 
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 65 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 29 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 61 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป