ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14กก.
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. มณิภา ศุภรณ์พานิช
อินเทลเทควันโด      ด.ช. ธีรสิทธิ์ เวชประสิทธิ์
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 14กก. ไม่เกิน 16กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 16กก. ไม่เกิน 18กก.
I Taekwondo      ด.ช. ธรรศ เตียสกุล
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ช. จุฑาเทพ ห่อไธสง
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18กก. ไม่เกิน 20กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 20กก.ขึ้นไป
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 14กก. ไม่เกิน 16กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 16กก. ไม่เกิน 18กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18กก. ไม่เกิน 20กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 20กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ช. ไทรตะ ไทรตระกูล
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. ณัฐวัฒน์ ศักย์สิริภากร
I Taekwondo      ด.ช. กวิน ม่วงทอง
อินเทลเทควันโด      ด.ช. กานต์นิธิ กิ่งแก้ว
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ช. ชิงชัย จารุทวัย
วัน@ณัฐกร      ด.ช. จิรพัทน์ ศาสตร์ส่องวิทย์
Arena Preaksa Gym      ด.ช. พิชชานันท์ พรรณมาตย์
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ช. วรรณรัตน์ เพ็งเรือง
   
 
 
   
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ช. ปวริศร์ เชาวลิต
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. รัชต์พล รัตนไตร
สโมสรโอเอซิส      ด.ช. แมทธิว เบอร์นาสโคนี่
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 กก
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ช. ภูมิพัฒน์ สันติโชติตระกูล
I Taekwondo      ด.ช. อรรถ เครือพงศ์ศักดิ์
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ช. ทีปกร กระจ่างโพธิ์
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 26 กก.ขึ้นไป
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ช. กัณตชาติ โกกาศก
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
I Taekwondo      ด.ญ. กชมน กลาหงษ์
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ญ. นภัสวรรณ ชินจัตุพรพงศ์
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. กัญญาภัค โสภา
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ญ. จิรชยา พัฒนาไพฑูรย์
PHIMAI TKD      ด.ญ. ยิ่งลักษณ์ ชมพูงาม
อนุบาลบ้านคุณหนู นครราชสีมา      ด.ญ. วีรยาภรณ์ วงศ์วิชยาภรณ์
NangRongTKD      ด.ญ. ณัฏฐากร พันธ์เจริญ
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ญ. ณัฐชยา โชติกิ่ง
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ญ. กัญญาณัฐ บุญเอก
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ญ. กนกวรรณ เศษดา
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 กก
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 26 กก.ขึ้นไป
BT บุรีรัมย์ เทควันโด      ด.ญ. ฐตรรศภรณ์ เพชรธารากันต์
BT บุรีรัมย์ เทควันโด      ด.ญ. ณสิปฤณ ผลวิเศษสิทธิ์
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
I Taekwondo      ด.ช. ชินภัทร ศุภนารถ
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. พันเลิศ ปรุงเรือน
อินเทลเทควันโด      ด.ช. ทัตดนัย เสนาพันธ์
สโมสรโอเอซิส      ด.ช. ปพนศักดิ์ วรรณจิรพงศ์
บ้านเทควันโดครูตอย มหาสารคาม      ด.ช. ขวัญประชา ชิดเชื้อ
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ช. เชียงโชค จารุทวัย
PHIMAI TKD      ด.ช. อเล็กซ์ นิลส์สัน
NangRongTKD      ด.ช. สิรภพ พันธ์ุเจริญ
   
 
 
   
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ช. ชัยพัทธ์ ศิรินิธิธีระกุล
RDC TEAM      ด.ช. วชิรวิทย์ จันทร์คำภา
SRN Korat      ด.ช. ภีรศักดิ์ รอตภัย
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. ธนภัทร สมัครชัย
Arena Preaksa Gym      ด.ช. ณัฐพร ศรีนนท์
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ช. นภพล ห่อไธสง
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ช. ปัณณวัฒน์ แสงสุระ
RDC TEAM      ด.ช. กฤษเมธี รัตนกุสุมภ์
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. ณชพล ลิ้มปัญญาเลิศ
 
 
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
RDC TEAM      ด.ช. ภาคิน ครูเกษตร
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. ณฐกร ลิ้มปัญญาเลิศ
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ช. สุรเชษฐ์ คำกิ่ง
RDC TEAM      ด.ช. ปาฎิหาริย์ วงศ์วนิชกังวาฬ
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ช. ปรัชญา อาชญาชา
NangRongTKD      ด.ช. พัทธดนย์ พัฒนพงษ์ไพบูลย์
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. ธนัช ขนันทอง
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ช. วุฒิพงษ์ วันน้อย
RDC TEAM      ด.ช. กิตติศักดิ์ เข็มทอง
MNK.ขอนแก่น      ด.ช. พศุตม์ กลีบบัว
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ช. ศุภศิษฏ์ พิชัยลักษณ์
MNK.ขอนแก่น      ด.ช. จริวัฒน์ น่วมโต
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ญ. เอมมิการ์ ศรีรงค์
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ญ. ศิววิภา อินทร์จันทร์
SRN Korat      ด.ญ. พีรญาณ์ รอตภัย
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. ชวัลลักษณ์ นากสกุลรัตน์
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ญ. ยิหวา ไทรตระกูล
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. วิรัลพัชร ศรีรงค์
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ญ. สรัลพร พุ่มพวง
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ญ. ณัฐวรา จันทรศิริ
NangRongTKD      ด.ญ. พิชญภัค นนธิจันทร์
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ญ. มณีพิชญา มูลทรา
NangRongTKD      ด.ญ. สิรภัทร วนพงศ์ทิพากร
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ญ. กานต์มณี สันติโชติตระกูล
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ญ. สุภาวดี คุขุนทด
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ญ. จิณห์จุฑา สกุลพวงผกา
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
Arena Preaksa Gym      ด.ญ. ธีลดา วรเจริญสิน
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. ญาณิดา การกล้า
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ญ. อินทิรา ทับทอง
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ช. ชัยวัฒน์ มาสงฆ์
NangRongTKD      ด.ช. ณัฐดิษฐ์ เทียนวรรณ
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ช. สิทธิพงษ์ นอสูงเนิน
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ช. อนุกูล อุ่นปิง
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. ธันฐภัทร์ ธนสิริไพศาล
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ช. ภัทรดนัย กันงาม
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. กิตติธัช เรืองศรี
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ช. อภิรักษ์ อินทร์จันทร์
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. นิโคลาส แวนซ์
BT บุรีรัมย์ เทควันโด      ด.ช. ธนวัฒน์ วรรณไกรโรจน์
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ช. รชตะ ศิริสาขา
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. จุลจักร นากสกุลรัตน์
 
 
   
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 กก.ขึ้นไป
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ช. ปัจจพล ชัยอมรนุกูล
I Taekwondo      ด.ช. สรวิชญ์ น่วมทิม
BT บุรีรัมย์ เทควันโด      ด.ช. ทัตภูมิ เทือกมูล
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ช. วัชรินทร์ ตรวจสูงเนิน
KORAT NMC      ด.ช. ธนวัฒน์ รัตนพรมพันธุ์
 
 
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. สัณห์ลินี ชาวนา
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ญ. นภัสวรรณ พิชัยลักษณ์
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. ณัฐรัตน์ นิติเกตุโกศล
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ญ. นันท์นภัส ชินจัตุพรพงศ์
NangRongTKD      ด.ญ. พันธุดา ศรีสวัสดิ์
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ญ. วิรตา ประนุอินทร์
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
BT บุรีรัมย์ เทควันโด      ด.ญ. ธนัชพร สืบบุญ
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ญ. นันทรัตติกาล แสงสุระ
MNK.ขอนแก่น      ด.ญ. ภัทชรสีณ์ ประเสริฐสุข
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. ญดา เดชศรีมงคลกุล
RDC TEAM      ด.ญ. ณัทณิชชา เชื่องสุวรรณ
I Taekwondo      ด.ญ. อรณาสิรี ไตรรักษ์ฐาปนกุล
Arena Preaksa Gym      ด.ญ. ชุตินันท์ จันทร์ทอง
KORAT NMC      ด.ญ. ชยธรณัฏฐ์ สิทธิไกรธนาเมธ
 
 
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ช. ณัฐพล บุญเอก
RDC TEAM      ด.ช. อติกันต์ คิดสงวน
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. ธนภัทร โสภา
NangRongTKD      ด.ช. วชิรวิชญ์ สำรวจวงศ์
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ช. สุภัทร พุ่มพวง
อินเทลเทควันโด      ด.ช. ทีปกร โพธิ์ศรี
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ช. ณัฏฐ์ชัย สิทธิสมรฤทธิ์
บ้านเทควันโดครูตอย มหาสารคาม      ด.ช. ชลสิทธิ์ มัดทองหลาง
หลานย่าโม โยธินนุกูล      ด.ช. ชิษณุพงศ์ คำกิ่ง
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก.ไม่เกิน 46 กก.
PHIMAI TKD      ด.ช. มักซ์ นิลส์สัน
อินเทลเทควันโด      ด.ช. ธีรภัทร กุลสา
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
RDC TEAM      ด.ช. จักรภัทร เซ็นกลาง
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. จารุพัฒน์ สมศรีอักษรแสง
KORAT NMC      ด.ช. ธนชิต บุญรัตน์
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
BT บุรีรัมย์ เทควันโด      ด.ญ. ณัฐชยา บูระพิน
วัน@ณัฐกร      ด.ญ. ธนกร ศาสตร์ส่องวิทย์
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ญ. กรรณิการ์ อ้อมนอก
PHIMAI TKD      ด.ญ. ภัทรวรรณ บุญการุณ
KORAT NMC      ด.ญ. กาญจนาวดี ศรีมาศ
 
 
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก.ไม่เกิน 46 กก.
RDC TEAM      ด.ญ. พรณัชชา แสงกลาง
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. ณภัชกมล คำดีพงษ์
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ญ. พัชรินทร์ ตรวจสูงเนิน
KORAT NMC      ด.ญ. อรรถยา กองสินแก้ว
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 38กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 38กก. ไม่เกิน 41กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 41กก. ไม่เกิน 44กก.
PHIMAI TKD      ด.ช. ทินกฤต ยอดปืน
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 47กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 47กก. ไม่เกิน 50 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 50กก. ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 53กก. ไม่เกิน 56กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 56กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 38กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 38กก. ไม่เกิน 41กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 41กก. ไม่เกิน 44กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 47กก.
BT บุรีรัมย์ เทควันโด      ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ อ่อนนวล
บัวใหญ่ เทควันโด by Krit      ด.ญ. ณัฏฐากร ศุภโชคพงศ์สิริ
NangRongTKD      ด.ญ. พาณิภัค ปาลอนันต์กุล
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 47กก. ไม่เกิน 50 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 50กก. ไม่เกิน 53 กก.
SRN Korat      ด.ญ. สกุณา สุภารัตน์
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 53กก. ไม่เกิน 56กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 56กก.ขึ้นไป
K.A.T. Taekwondo      ด.ญ. ปาณิสรา ทองไพโรจน์
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 กก. ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 กก. ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น H | เกิน 68 กก. ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน59 กก. ไม่เกิน 63 กก
รุ่น I | น้ำหนักเกิน63 กก. ไม่เกิน 68กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 68กก.ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 72 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 72 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 78 กก. แต่ไม่เกิน 84 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 84 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป