ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
KEEN GYM PHUKET      ด.ช. KIrill Vinnik
SK Gym นครศรีฯ      ด.ช. ณัฐภาส จันแดง
 
 
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 18 กก. ขึ้นไป
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ญ. กิรณา พฤกษ์วังขาว
ชัยบุรี เทควันโด สุราษฎร์ธานี      ด.ญ. พัณณ์ชิตา แต่งตั้ง
BST. Thailand      ด.ญ. ณัฐทิตา วีระกุล
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 18 กก. ขึ้นไป
KEEN GYM PHUKET      ด.ญ. มุกดา สินสาย
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 16 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.
TTC TRANG      ด.ช. ชยังกรู จังศิริวัฒนา
จียู เทควันโด      ด.ช. พัสกร ฮ่องสกุล
BST. Thailand      ด.ช. บีเยศ กลิ่นดี
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 18 กก. แต่ไม่เกิน 21 กก.
BST. Thailand      ด.ช. ณรัฐนันทน์ จินาพันธ์
ชมรมเทควันโด จ.ตรัง สาขาย่านตาขาว      ด.ช. รัฐปรมัตถ์ โล่สถาพรพิพิธ
ชมรมเทควันโดจังหวัดภูเก็ต      ด.ช. สิปปกร พัฒนภักดี
BST. Thailand      ด.ช. สิรวิชญ์ นาคา
KEEN GYM PHUKET      ด.ช. อมรเทพ เซ่งปุ่น
 
 
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
ชมรมเทควันโด จ.ตรัง สาขาย่านตาขาว      ด.ช. อภิวิชญ์ เครือสุวรรณ์
KEEN GYM PHUKET      ด.ช. ปราบปราม สินสาย
โรงเรียนบ้านท่าม่วง อ.ขนอม      ด.ช. พลพล มณีวงศ์
DK TAEKWONDO TRANG      ด.ช. วชิรกร หมั่นดี
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
BST. Thailand      ด.ช. ปุณยวัจน์ พละศึก
รุ่น G | น้ำหนัก 30 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 16 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.
ชัยบุรี เทควันโด สุราษฎร์ธานี      ด.ญ. สิรินทิพย์ เพ็งเคียน
SK Gym นครศรีฯ      ด.ญ. พิไลภรณ์ พิลา
 
 
รุ่น C | น้ำหนัก 18 กก. แต่ไม่เกิน 21 กก.
KRABI.TKD.GYM      ด.ญ. ทิพกฤตา ควรถนอม
BST. Thailand      ด.ญ. พัชรกร รัตนโชติ
ชัยบุรี เทควันโด สุราษฎร์ธานี      ด.ญ. ชญาณิศา ขาวประกอบ
TAPEE TKD TEAM      ด.ญ. ธนัชชา วราภรณ์
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
SMSS&PUI เทควันโด      ด.ญ. พัชรพร ขุนทองจันทร์
SK Gym นครศรีฯ      ด.ญ. ภูชนก จิตสมพงษ์
 
 
รุ่น E | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
ชัยบุรี เทควันโด สุราษฎร์ธานี      ด.ญ. ธนัฐชา ชัยสิทธิ์
ALL STAR      ด.ญ. กันตยา สงทวี
 
 
รุ่น G | น้ำหนัก 30 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 21 กก.
BST. Thailand      ด.ช. รัชต์พล รัตนโชติ
Dragon Gym2 Phuket      ด.ช. LUCA COMBE
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ช. อธิษฐ์ เอ่งฉ้วน
The Kick Taekwondo Krabi      ด.ช. สพล สอนคง
จียู เทควันโด      ด.ช. ศุภวิชญ์ ฮ่องสกุล
BST. Thailand      ด.ช. พจชรนนท์ ชีแก้ว
ชมรมเทควันโดจังหวัดภูเก็ต      ด.ช. ปุณณ์ ศานติสมบัติเกษม
BST. Thailand      ด.ช. ชวกรรม์ พันธนิตย์
ALL STAR      ด.ช. ศักดิธัช เกื้อวงษ์
TAPEE TKD TEAM      ด.ช. เขตโสภณ ภู่จันทึก
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ช. ศรวิษฐ์ ทับไทร
ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง      ด.ช. ณัฐนันท์ ฤทธิรงค์
รุ่น B | น้ำหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
BST. Thailand      ด.ช. ชินกฤต พุทธปรีชา
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ช. ปฏิญญา ทับไทร
จียู เทควันโด      ด.ช. ปัณณวิชญ์ ทองคำ
BST. Thailand      ด.ช. ยศวริศ วีระกุล
ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง      ด.ช. ภูเบศวร์ ชุมวรรณ์
SUJAI GYM      ด.ช. กฤตยชต์ เขียวร้าย
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
BST. Thailand      ด.ช. ณัฐศักรินทร์ แซ่อุ๋ย
The Kick Taekwondo Krabi      ด.ช. ธีธัช กงสะเด็น
BST. Thailand      ด.ช. ณัฐศักเรนทร์ แซ่อุ๋ย
SK Gym นครศรีฯ      ด.ช. กฤษฎา รัตนพงค์
BST. Thailand      ด.ช. ปัณวรรธน์ สุขโข
 
 
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
The Kick Taekwondo Krabi      ด.ช. สุริยัน กุลเลท
BST. Thailand      ด.ช. ภูริวัฒน์ พันภู
 
 
รุ่น E | น้ำหนัก 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
Kc. phang-nga Team      ด.ช. ศุภกฤต เพชรวิเชียร
Dragon Gym2 Phuket      ด.ช. DANIL KOBELEV
บ้านตาขุนยิมส์      ด.ช. ธนากร รักใหม่
Kc. phang-nga Team      ด.ช. อภิวิชญ์ จินเจือ
   
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนัก 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 36 กก.ขึ้นไป
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ช. พีรัช วาหะ
BST. Thailand      ด.ช. อครพนธ์ เตือนวีระเดช
โรงเรียนบ้านท่าม่วง อ.ขนอม      ด.ช. พัสกร คงจันทร์
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 21 กก.
The Kick Taekwondo Krabi      ด.ญ. ฉัฐฏกาน กงสะเด็น
ชมรมเทควันโดจังหวัดกระบี่      ด.ญ. โรสลิน ชำนินา
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ญ. นันท์นภัส ลูกเมือง
BST. Thailand      ด.ญ. รัญญพัชร์ หนูทอง
thebest taekwondo center      ด.ญ. สุกฤตา กี่สิ้น
BST. Thailand      ด.ญ. ทองไพรำ พันธุ์สนิท
TTC TRANG      ด.ญ. นรีญดา ไกรทอง
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
อบต.สามตำบล      ด.ญ. รุจิราพร มณีรัตน์
ชัยบุรี เทควันโด สุราษฎร์ธานี      ด.ญ. ณัฏฐกานต์ ยังพลับ
BST. Thailand      ด.ญ. กรวรรณ ชูเมือง
The Kick Taekwondo Krabi      ด.ญ. เพ็ชรน้ำหนึ่ง วิเชียรศรี
KEEN GYM PHUKET      ด.ญ. สุทธิดา ทวีรส
BST. Thailand      ด.ญ. อลิสา อุ่นวิมล
ALL STAR      ด.ญ. กัญญาภัทร อินทสระ
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ญ. วิปัศยา หมั่นค้า
   
 
 
   
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ญ. พัชรนันท์ เวณุผล
BST. Thailand      ด.ญ. ณิชกานต์ บุญรังษี
KEEN GYM PHUKET      ด.ญ. ณัฏฐา เซ่งปุ่น
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
BST. Thailand      ด.ญ. อริยาสิริ์ เตือนวีระเดช
BST. Thailand      ด.ญ. สัตตบงกช รุ่งเมือง
โรงเรียนบ้านท่าม่วง อ.ขนอม      ด.ญ. ชัญญานุช เศษเลิศ
BST. Thailand      ด.ญ. กมลชนก ประเดิมดี
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 36 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 24 กก.
BST. Thailand      ด.ช. ชนาภัทร คงฆะ
ชมรมเทควันโด จ.ตรัง สาขาย่านตาขาว      ด.ช. ชวกร แก่งเซี้ยว
Dragon Gym2 Phuket      ด.ช. ALFIE COMBE
BST. Thailand      ด.ช. ธนกฤต พิศศรี
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
SADUDEE      ด.ช. คณิน ทิพนาค
Dragon Gym2 Phuket      ด.ช. กิตติทัต สหัสรังษี
DK TAEKWONDO TRANG      ด.ช. อภิชนันท์ สุริวงค์
TAPEE TKD TEAM      ด.ช. โพชฌงค์ แก่นแก้ว
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
อบต.สามตำบล      ด.ช. ณัฐพล ศรีวิหก
D&D Thungsong Taekwondo      ด.ช. ณัฐปคัลภ์ ศรีระษา
จียู เทควันโด      ด.ช. โทบี้ รพิรัตน์ การ์ดเนอร์
BST. Thailand      ด.ช. ธีร์ธวัช ชูน้อย
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
อบต.สามตำบล      ด.ช. ปฏิหาริย์ ทองศรีนุช
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ช. ภาคิน พฤกษ์วังขาว
ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง      ด.ช. ภูมิภัทร มณีสุวรรณ
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
อบต.สามตำบล      ด.ช. วีรศรุต เกิดศิริ
ชมรมเทควันโดจังหวัดกระบี่      ด.ช. ภาณุวิชญ์ สิทธิศักดิ์
BST. Thailand      ด.ช. นฤดม วงศ์วัชระบุตร
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนัก 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
อบต.สามตำบล      ด.ช. ศักดิ์รินทร์ พูลเกิด
The Kick Taekwondo Krabi      ด.ช. เจษฎา วะจิดี
บ้านตาขุนยิมส์      ด.ช. เดชาธร รัตนฉายา
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 43 กก. ขึ้นไป
WINNER      ด.ช. ณัฐชนน ไกรนรา
The Kick Taekwondo Krabi      ด.ช. พลิศ พลคช
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 24 กก.
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ญ. กรณิศ ชูช่วย
BST. Thailand      ด.ญ. ปราณปริยา วีระกุล
 
 
รุ่น B | น้ำหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
BST. Thailand      ด.ญ. เจนสุดา พรมสืบ
SUJAI GYM      ด.ญ. รุ่งทิพย์ เหลืองตรงกิจ
 
 
รุ่น C | น้ำหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
อบต.สามตำบล      ด.ญ. กชกร ณ นรงค์
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ญ. ณัฏฐณิชา ลูกเมือง
ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง      ด.ญ. เนติภา รักนิ่ม
The Kick Taekwondo Krabi      ด.ญ. ภวิกา แก้วกาญจน์วัฒนา
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก
ชัยบุรี เทควันโด สุราษฎร์ธานี      ด.ญ. อักษณา วรดิถี
BST. Thailand      ด.ญ. ธัญญาวีย์ อับดุลหล๊ะ
 
 
รุ่น F | น้ำหนัก 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 43 กก. ขึ้นไป
อบต.สามตำบล      ด.ญ. กฤตพร ช่วยพิทักษ์
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 28 กก.
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ช. เกียรติศักดิ์ คงภักดี
SUJAI GYM      ด.ช. กีรติ เขียวร้าย
 
 
รุ่น B | น้ำหนัก 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
อบต.สามตำบล      ด.ช. เจษฎาพร ช่างงาน
ชมรมเทควันโด จ.ตรัง สาขาย่านตาขาว      ด.ช. นวพล ผุดผ่อง
 
 
รุ่น D | น้ำหนัก 34 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
ชมรมเทควันโด จ.ตรัง สาขาย่านตาขาว      ด.ช. อดิเทพ ศรีเนตร
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ช. เศรษฐวุฒิ ทับไทร
BST. Thailand      ด.ช. จักรภัทร จันทร์เมืองไทย
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 49 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 28 กก.
โรงเรียนบ้านท่าม่วง อ.ขนอม      ด.ญ. กัญญาณัฐ นุ่นสง
รุ่น B | น้ำหนัก 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 34 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
อบต.สามตำบล      ด.ญ. ศรสวรรค์ สุขสวัสดิ์
BST. Thailand      ด.ญ. พศิกา แว่นแก้ว
The Kick Taekwondo Krabi      ด.ญ. ชนัฏฐา ทองคำจันทร์
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
อบต.สามตำบล      ด.ญ. ธัญสินี คุ้มภัยรันต์
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา      ด.ญ. ปาริฉัตร แก่นบุญ
D&D Thungsong Taekwondo      ด.ญ. ณัฏฐณิชา ศรีระษา
BST. Thailand      ด.ญ. ธนัชชา จันทร์ทิพย์
   
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนัก 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
SADUDEE      ด.ญ. วิชญาพร เจียมทอง
อบต.สามตำบล      ด.ญ. ชนิสรา ทองศรีนุช
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ญ. อมรรัตน์ ขนานใต้
อบต.สามตำบล      ด.ญ. ศิวากานต์ สุวรรณอินทร์
   
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 49 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 37 กก.
SADUDEE      ด.ช. พัชระพงศ์ ช่วงโชติ
BST. Thailand      ด.ช. พชร สุขเจริญ
D&D Thungsong Taekwondo      ด.ช. ตันติกร ทองเกต
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
BST. Thailand      ด.ช. โกมินทร์ รัตนโชติ
โรงเรียนวิเชียรมาตุ CST      ด.ช. ปฐมพงศ์ ศรีขำ
 
 
รุ่น D | น้ำหนัก 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
BST. Thailand      ด.ช. วรภัทร ปานโต
D&D Thungsong Taekwondo      ด.ช. วชิรวิทย์ แซ่หลี
 
 
รุ่น G | น้ำหนัก 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 56 กก.แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 59 กก. ขึ้นไป
Dragon Gym2 Phuket      ด.ช. ARSENII BARBASHOV
โรงเรียนวิเชียรมาตุ CST      ด.ช. ภานุพงศ์ สุขสนิท
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 37 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
จียู เทควันโด      ด.ญ. ชนิตา เชื้อสมัน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ CST      ด.ญ. รินรวี ทองใย
 
 
รุ่น C | น้ำหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 43 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
บ้านตาขุนยิมส์      ด.ญ. นฤมล แช่มไล่
รุ่น E | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา      ด.ญ. โสรดา บงกฏ
บ้านตาขุนยิมส์      ด.ญ. ปาณิศา อภิโมทย์
BST. Thailand      ด.ญ. วรรณรดา แว่นแก้ว
โรงเรียนวิเชียรมาตุ CST      ด.ญ. นัทธมน ภิรมย์ทอง
   
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนัก 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 56 กก.แต่ไม่เกิน 59 กก.
โรงเรียนวิเชียรมาตุ CST      ด.ญ. พรรณพฤกษา ชาตรีกุล
รุ่น I | น้ำหนัก 59 กก. ขึ้นไป
โรงเรียนวิเชียรมาตุ CST      ด.ญ. ชนิษฐา ยงประเดิม
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
SUJAI GYM      นาย ธรางกูล ภาคผิวนวล
รุ่น C | น้ำหนัก 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
Dragon Gym2 Phuket      นาย DMITRII AKSENOV
BST. Thailand      นาย ภูวนาถ สุริยัน
 
 
รุ่น E | น้ำหนัก 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
ชมรมเทควันโดจังหวัดกระบี่      นาย วรพงศ์ พูลสมบัติ
รุ่น I | น้ำหนัก 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น J | น้ำหนัก 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา      นางสาว นิสา บุญตามช่วย
รุ่น C | น้ำหนัก 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา      นางสาว มาริษา มุสิกจินดา
รุ่น D | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา      นางสาว เมธาวี เขียนวารี
TAPEE TKD TEAM      นางสาว กชกาญจน์ แก่นแก้ว
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา      นางสาว สุภาพร อรน้อม
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนัก 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา      นางสาว ชนาภา ชัยฤทธิ์
รุ่น G | น้ำหนัก 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
โรงเรียนวิเชียรมาตุ CST      นางสาว ขวัญจิรา จันทรกรัด
รุ่น I | น้ำหนัก 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น J | น้ำหนัก 68 กก. ขึ้นไป
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา      นางสาว อินทิราวรรณ ดวงภัคดี
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่นฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.
รุ่นฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
รุ่นแบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
รุ่นเฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
รุ่นไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 72 กก.
รุ่นเวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 72 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
รุ่นมิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 78 กก. แต่ไม่เกิน 84 กก.
รุ่นเฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 84 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่นฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 47 กก.
รุ่นฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่นแบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่นเฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่นไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่นเวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
รุ่นมิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 72 กก.
รุ่นเฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 72 กก. ขึ้นไป