คัดเลือกนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ SEA GAME 2017


ประกาศ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท.พิเศษ/2560 เรื่อง คัดเลือกนักกีฬาเทควันโดประเภทพมุ เซ่เพื่อเก็บตัวฝึ กซ้อม เข้าร่วมการแข่งขันในรายการSEA GAME 2017 ……………………………………………………………………………………………..

ตามที่สมาคมกีฬาเทควนั โดแห่งประเทศไทยจะจัดส่งนักกีฬาเทควนั โดประเภทพุมเซ่เข้าร่วม การแข่งขนั ในรายการ SEA GAME 2017 ในระหว่างวนั ที่19-31 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย ตามความทราบ แลว้น้นั หากนักกีฬาคนไหนสนใจเขา้ร่วมคดั ตวัเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนั ในรายการดังกล่าวขา้งตน้ สามารถ สมคัรเขา้ร่วมการคดัตวัได้โดยจะตอ้งมีคุณสมบตัิต่อไปน้ี 1.เป็นนกักีฬาเทควนัโดประเภทพมุ เซ่ ที่มีผลงาน เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการ แข่งขนัรายการใดรายการหน่ึงต่อไปน้ี - กีฬาแห่งชาติคร้ังที่44 นครสวรรค์ - กีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังที่33 ชุมพร-ระนอง - การแข่งขนั GH Bank เทควันโดประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจา ปี2559 2.เป็นนกักีฬาในรุ่นประชาชนและเยาวชนที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2545 หรืออายุ 15 ปี บริบูรณ์ ท้งัน้ีนกักีฬาจะตอ้งส่งรายชื่อพร้อมแนบหลกัฐานประกอบดว้ยสา เนาบตัรประจา ตวัประชาชนและ สา เนาเกียรติบตัรผลงานของรายการแข่งขนั ต่างๆมาที่Email Chaiphanurak@hotmail.com ต้งัแต่บดัน้ีเป็นตน้ ไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 คนที่มีคุณสมบัติถูกต้องจะได้รับการตอบรับทางอีเมล์และให้มาท าการ คัดเลือกตัวในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 ณ ศูนย์ฝึ กซ้อมกีฬาเทควนัโด สมาคมกีฬาเทควนั โดแห่งประเทศไทย

**** หมายเหตุ **** - รับสมัครทาง Email เท่าน้นั **

นักกีฬาที่จะมารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมฝึ กซ้อมต้องอยู่ในรุ่นประชาชนและเยาวชน อายุ15 ปีขึ้นไปและมี คุณวุฒิสายด า

** ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย

 

http://www.taekwondothai.com/news/view/123

Comments

Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.