เปิดขั้นตอนการสืบราชสมบัติ...


เปิดเนื้อหารัฐธรรมนูญปี 50 หมวด 2 พระมหากษัตริย์ มาตรา 23 (การสืบราชสมบัติ) เมื่อราชบัลลังก์ว่างลง แล้วทรงแต่งตั้งพระรัชทายาท ตามกฎมณเฑียรบาล ให้ ครม.แจ้งประธาน สนช. เพื่อเรียกประชุมรับทราบ และอัญเชิญ “องค์พระรัชทายาท” ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป
พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 21.01 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ได้ให้บทบัญญัติของหมวด 2 พระมหากษัตริย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งยังคงมีผลใชับังคับอยู่ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ยังคงใช้บังคับต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนี้ และภายใต้บังคับมาตรา 43 วรรคหนึ่ง ที่ใดในบทบัญญัติดังกล่าวอ้างถึงรัฐสภาหรือประธานรัฐสภาในหมายถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญนี้แล้วแต่กรณี

สำหรับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 2 พระมหากษัตริย์ มาตรา 23 (การสืบราชสมบัติ) ระบุว่า ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลง และเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ ตามกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ

ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลง และเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา 22 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่งหรือให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง.....

 

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/royalnews/530041

Comments

Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.